Algemene verkoopsvoorwaarden

I. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door BUZON Pedestal International (afgekort “BPI”) NV (hierna genoemd « de Vennootschap ») gesloten overeenkomsten, betreffende de verkoop van vloerdragers voor terrassen.

1.2. De aanvaarding van een bestelling of bestek door een klant, de ondertekening van een overeenkomst of bestelbon, heeft de volledige aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden tot gevolg en, behoudens andersluidende overeenkomst die is opgenomen in een daartoe vooraf opgesteld bijzonder geschrift, afstand van de koper van zijn/haar eigen algemene en bijzondere voorwaarden vermeld in de eigen bestelbonnen, facturen, brieven of handelsgeschriften, zelfs indien deze eerder zijn opgemaakt. De koper verzaakt er uitdrukkelijk aan bij het plaatsen van een bestelling zoals vermeld op dit document.

1.3. Enkel de afwijkingen die zijn opgenomen in een schriftelijk akkoord van de Vennootschap kunnen de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden wijzigen.
Bovendien zullen alle clausules die voorkomen op eventuele correspondentie of andere documenten die van de koper uitgaan, uit welke hoofde ook, en die in strijd zijn met onderhavige algemene voorwaarden, als nietig en van generlei waarde worden beschouwd indien zij niet vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door de Vennootschap werden aanvaard.

1.4 BPI en de koper komen overeen dat na een eerste contract gesloten krachtens de hierna bepaalde voorwaarden, deze voorwaarden integraal van toepassing zullen zijn op latere transacties.

II. GELDIGHEID VAN DE OFFERTES

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, is de geldigheidsduur van onze offertes 10 dagen, te rekenen vanaf het uitbrengen ervan.

III. BESTELLINGEN

3.1. Iedere bestelling is definitief en verbindt beide partijen bij de ondertekening door de klant van een bestelbon die aanvaard is door de Vennootschap. De wijzigingen door de klant aangebracht aan de offerte of aan de bestelbon zijn slechts geldig indien deze door de Vennootschap zijn aanvaard en schriftelijk bevestigd.

3.2. De annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren, vóór de verzending van de goederen, en is enkel geldig na schriftelijke aanvaarding ervan door BPI.
In de hypothese van een dergelijke annulering door de medecontractant behoudt de Vennootschap zich het recht voor een vergoeding te eisen gelijk aan 30 % van het totaal bedrag van de bestelling.

IV. TERMIJNEN

4.1. De termijnen voor levering van de bestelde goederen, de prestaties of leveringen, zijn 5 à 10 dagen, te rekenen vanaf ontvangst van de betaling voor leveringen binnen de Europese Unie. Voor leveringen buiten de Europese Unie zullen de termijnen voor iedere levering afzonderlijk worden vastgesteld.

4.2. In principe zijn deze termijnen niet bindend, doch enkel opgegeven ter informatie. Een vertraging in de levering kan dan ook geen aanleiding geven tot de toekenning van enige schadevergoeding, noch tot de ontbinding van de overeenkomst.

4.3. Indien in de bestelbon uitdrukkelijk een bindende termijn is opgenomen waardoor deze termijn een wezenlijke voorwaarde van de overeenkomst is, zal deze termijn uitdrukkelijk door BPI moeten worden aanvaard. Iedere overschrijding van de termijn door de Vennootschap zal aanleiding kunnen geven tot een vergoeding van maximum 15% van het bedrag van de bestelling, na aangetekende ingebrekestelling van de klant, zonder gevolg gebleven gedurende 15 dagen na de verzending ervan en op voorwaarde dat de klant bewijst dat hij/zij schade heeft geleden door het overschrijden van de termijn. Zelfs in dit geval bevrijden volgende omstandigheden (niet-limitatieve lijst) de Vennootschap van de bindende termijn: de gevallen van overmacht of de omstandigheden onafhankelijk van de wil van de Vennootschap, de niet- naleving door de klant van de betalingsvoorwaarden, de wijzigingen die de klant beslist heeft in de loop der werkzaamheden, het niet-overmaken door de klant van gevraagde informatie en iedere andere schending van de overeenkomst door de klant.

V. LEVERING – VERVOER

5.1. De goederen worden ter beschikking van de klant gesteld op de uitbatingszetel van de Vennootschap, zoals vermeld op de bestelbon.

5.2. De goederen die door de klant worden meegenomen of die door de Vennootschap of door een vervoerder worden geleverd, worden vervoerd op kosten en risico van de klant (Ex work). De toestand, kwaliteit en hoeveelheden van deze goederen moeten door de klant worden gecontroleerd bij de afhaling of levering; de afhaling of levering geldt als volledige aanvaarding van de goederen. Om geldig te zijn, moet iedere klacht bij aangetekend schrijven tot de Vennootschap worden gericht binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen.

De goederen worden niet teruggenomen, noch geruild.

5.3. Indien de koper nalaat of weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen, behoudt de Vennootschap zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te vorderen ofwel de overeenkomst, na voorafgaandelijke ingebrekestelling, van rechtswege als ontbonden te beschouwen. In dit laatste geval zal de koper, van rechtswege en binnen de 8 dagen na de kennisgeving van deze ontbinding, een forfaitaire schadevergoeding van 30 % van de verkoopprijs verschuldigd zijn.

VI. EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1. De verkochte goederen blijven eigendom van de Vennootschap tot de volledige betaling van de prijs en toebehoren (eventuele kosten, interesten en boetes). Bijgevolg verbindt de koper zich er uitdrukkelijk toe de goederen, voorwerp van de overeenkomst, niet te verkopen, over te dragen, in pand te geven en in het algemeen deze goederen niet te vervreemden, tot aanzuivering van zijn/haar rekening. Enkel de koper zal moeten instaan voor het verlies van de verkochte goederen, zelfs bij toeval of overmacht.

6.2. De koper zal de Vennootschap inlichten indien de goederen opgeslagen zijn in een ruimte die hij/zij huurt. Hij/Zij zal de Vennootschap de identiteit en het adres van de eigenaar van het gebouw in kwestie meedelen. Op straffe van aansprakelijkheid zal de koper er tevens toe gehouden zijn zich te verzetten tegen ieder eventueel beslag, bewarend of uitvoerend, het eigendomsvoorbehoud onmiddellijk aan de beslaglegger te betekenen en de Vennootschap daarvan op de hoogte te brengen binnen de 24 uur na het ogenblik waarop hij/zij kennis had van het beslag, op straffe van aansprakelijkheid. In elk geval moet de koper, zolang hij/zij niet al zijn/haar verplichtingen is nagekomen, de goederen die door BPI geleverd zijn, afzonderlijk bewaren en deze goederen duidelijk identificeren als zijnde eigendom van de Vennootschap; hij/zij dient deze goederen tevens op passende wijze te verzekeren.

6.3. Bij niet-betaling op de vervaldag, is de Vennootschap te allen tijde gerechtigd haar eigendomsrechten te doen gelden en de goederen onmiddellijk terug in bezit te nemen op kosten van de koper. De reeds betaalde bedragen gelden voor de Vennootschap als schadevergoeding, onverminderd het recht van de Vennootschap de door haar geleden schade integraal te vorderen.

VII. PRIJZEN

De prijzen zijn uitgedrukt in EURO (€) en exclusief BTW, taksen of andere belastingen die steeds ten laste van de koper zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de offertes en/of bevestiging van bestelling. De door de Vennootschap vermelde prijzen zijn gebaseerd op de economische omstandigheden op het ogenblik van de offerte, zoals de prijzen vastgesteld door de leveranciers, de vervoervoorwaarden, de beschikbaarheid van de goederen, de actuele waarde van de lonen, de sociale wetten en de materialen. Iedere belangrijke wijziging van deze voorwaarden kan leiden tot een wijziging van de vastgestelde prijzen. In deze hypothese verwittigt de Vennootschap de koper schriftelijk van de wijziging van de prijs minstens 5 dagen vóór de datum voorzien voor de levering. Indien de koper deze wijziging niet betwist binnen de 48 uur, zal de nieuwe prijs geacht worden te zijn aanvaard door de koper en zal als wet gelden tussen de partijen. Indien de koper tijdig de prijsverhoging betwist, kan de Vennootschap beslissen de goederen te leveren tegen de prijs die oorspronkelijk voorzien was of de bestelling annuleren, zonder enige vergoeding, binnen de 24 uur na het bezwaar van de koper.

VIII. BETALING

8.1. De facturen zijn betaalbaar in EURO (€), enkel via SWIFT, tegen contante betaling min 2% disconto. Na het verstrijken van deze termijn zal iedere onbetaalde factuur van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele interest van 12 % per jaar voortbrengen.
Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur is er van rechtswege en na ingebrekestelling, een forfaitaire en niet te verlagen schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15 % van ieder bedrag dat niet betaald werd, met een minimum van € 50,00 per factuur. Iedere klacht met betrekking tot een factuur zal binnen 8 dagen na ontvangst ervan schriftelijk door de Vennootschap ontvangen moeten zijn

8.2. In geval van niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldag, wordt iedere andere factuur die reeds werd opgemaakt doch nog niet vervallen is, onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar. Wanneer een bijzondere betalingstermijn werd toegekend, zal de niet-betaling van een factuur op één van de vervaldata die onderling werd overeengekomen, of de niet-naleving van de bijzonder toegekende voorwaarden, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, leiden tot de herroeping van de bijzondere betalingsvoorwaarden. Wanneer de kredietwaardigheid van de koper slechter wordt, ondermeer wanneer er tegen de koper gerechtelijke uitvoeringsmaatregelen zijn getroffen en/of in geval van gebeurtenissen die de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen in vraag stellen of onmogelijk maken, behoudt de Vennootschap zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een bestelling, van de koper aanvullende waarborgen te eisen die zij geschikt acht en dit, met het oog op de goede uitvoering van de door beide partijen aangegane verbintenissen. De weigering aan deze voorwaarde te voldoen, geeft de Vennootschap het recht de overeenkomst te ontbinden alsmede de bestelling, geheel of gedeeltelijk, te annuleren

IX. FINANCIERING

Wanneer de koper gebruik wenst te maken van een financiering voor de verkrijging van het goed, dient dit uitdrukkelijk in de bestelbon te worden vermeld.

X. WAARBORG

10.1. Bij gebreke van schriftelijke kennisgeving, worden de goederen geacht door de klant te zijn aanvaard binnen 8 dagen na de levering. De aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken en gelijkvormigheidsgebreken, d.w.z. alle

gebreken die de koper kan ontdekken bij de levering. Bij verborgen gebreken dient de koper deze te melden binnen 8 dagen na de ontdekking ervan, zonder dat deze termijn 3 maanden te rekenen vanaf de levering kan overschrijden. Eventuele rechtsvorderingen moeten, op straffe van nietigheid, uiterlijk één jaar na de mededeling van de klacht worden ingesteld.

10.2. De kwaliteitsnormen of -eisen van de goederen geleverd door BPI zijn gekend door de koper. De waarborgverplichting van de Vennootschap gaat niet verder dan de vermelde bepalingen of normen inzake kwaliteit.

10.3. De koper moet zorgen voor het onderhoud, de bescherming en het goed gebruik van het geleverd materiaal, en ondermeer ieder vochtprobleem vermijden. In geen geval zal de Vennootschap verantwoordelijk zijn voor fouten en gebreken van de goederen die voortvloeien uit een ongeschikte opslag, montage, inwerkingstelling, gebruik, enz. door de koper. In ieder geval is de waarborg van BPI niet van toepassing (niet- beperkende opsomming) wanneer:

a. De koper niet al zijn/haar verplichtingen jegens BPI is nagekomen;
b. De goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of op onachtzame of onkundige wijze werden behandeld;
c. De goederen langer dan nodig of op ongeschikte wijze worden opgeslagen en dit hoogstwaarschijnlijk een verlies aan kwaliteit tot gevolg zal hebben;
d. De koper de voorschriften voor installatie, onderhoud of andere heeft genegeerd en/of niet nageleefd; e. De Vennootschap de toestemming niet kreeg om het gebrek te onderzoeken binnen 8 dagen na de ontdekking ervan;
f. Een termijn van 3 maanden sinds de levering is verstreken.

10.4. De Vennootschap waarborgt de producten die zij verkoopt wanneer de bovenvermelde voorwaarden niet zijn vervuld en de koper aan de Vennootschap een fotografische opname bezorgt van de site vóór, tijdens en na de installatie van de goederen geleverd door BPI. Deze opname moet de installatie, correcte configuratie van de vloerdragers, hun positionering, de plaatsing van de oppervlaktebedekking, enz. tonen om aan te tonen dat de installatie conform is aan alle aanbevelingen van BPI, alsmede aan de regels van de kunst. Om het voordeel van de waarborg te kunnen inroepen, moet de koper zijn/haar klacht bij aangetekend schrijven aan de Vennootschap kenbaar maken binnen 15 dagen die volgen op de vaststelling ervan. De waarborg is beperkt tot de vervanging van de gebrekkige goederen. De koper moet de gebrekkige goederen ter beschikking van BPI houden. In geen geval zal de koper bevrijd zijn van zijn/haar verplichting tot betaling van de betwiste goederen. 10.5. De richtlijnen voor installatie, evenals de weerstands- en compressieproeven zijn goed gekend door de koper. Deze informatie staan ondermeer vermeld in de BINDER die integraal deel uitmaakt van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, en waarvan de koper verklaart kennis te hebben genomen. In ieder geval zijn de goederen enkel gewaarborgd voor het gebruik waarvoor ze door de Vennootschap zijn ontworpen.

XI. OVERMACHT

De gevallen van toeval of overmacht geven aan de Vennootschap het recht de uitvoering van alle of een deel van haar verplichtingen te schorsen en/of de overeenkomst te ontbinden, geheel of gedeeltelijk, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding is verschuldigd. Onder overmacht wordt begrepen: staking, lock- out, oorlog, oproer, onregelmatigheid of gebrek aan transportmiddelen, tekort aan materialen, slecht weer, overstroming en iedere oorzaak onafhankelijk van de wil van de Vennootschap waardoor de leveringen geheel of gedeeltelijk zijn vertraagd of verstoord.

XII. CONCURRENTIE – INTELLECTUELE EIGENDOM

De studies, modellen, monsters, plannen, foto’s,… die van de Vennootschap afkomstig zijn, blijven eigendom van de Vennootschap en mogen geenszins worden gekopieerd of gereproduceerd. Ze moeten op eerste verzoek worden teruggegeven en ze kunnen niet aan een derde worden overhandigd zonder voorafgaandelijk akkoord van de Vennootschap. Bovendien erkent de koper de geldigheid van de intellectuele eigendomsrechten van BPI (octrooien, merken, ..) en hij/zij verbindt zich ertoe deze in geen enkel geval op generlei wijze te schenden, noch rechtstreeks of onrechtstreeks. Zoniet zal de koper een onmiddellijke schadevergoeding van € 50.000, die niet kan worden verlaagd, verschuldigd zijn, onverminderd iedere bijkomende eis van de Vennootschap.

XIII. GESCHILLEN

13.1. Iedere betwisting betreffende de interpretatie of uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de bestelling en de toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden, wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken gedaan te Wenen op 11 april 1980 en goedgekeurd bij de Belgische Wet van 4 september 1996. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement LUIK (België) zijn bevoegd; de koper kan geen andere rechtbank aanspreken, zelfs niet door middel van een tussenvordering, vordering tot vrijwaring of tot gemeenverklaring.

13.2. Indien onderhavige versie van de algemene verkoopsvoorwaarden opgesteld is in een andere taal dan het Frans, komen de partijen overeen dat de Franstalige versie als uitgangspunt zal gelden bij interpretatieproblemen.

XIV. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

Iedere wijziging van de specifieke overeenkomsten of van onderhavige algemene voorwaarden zal het voorwerp van een schriftelijk bijvoegsel moeten uitmaken, door alle partijen ondertekend.

XV. SPLITSBAARHEID

De ongeldigheid of onwettigheid van één van de bepalingen in de overeenkomsten (bijzondere en algemene voorwaarden) die tussen de partijen zijn overeengekomen, leidt geenszins tot de ongeldigheid of nietigheid van de overige voorwaarden van de overeenkomst die tussen de partijen werd gesloten; deze bepalingen blijven integraal geldig.

XVI. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1. In het kader van zijn commerciële activiteit voert ons bedrijf activiteiten uit voor de verwerking van persoonsgegevens, waarvoor het verantwoordelijk is voor de gegevens die het verzamelt. Ons bedrijf verzamelt gegevens met betrekking tot klanten en zakelijke partners. Deze gegevens worden op een geoorloofde, eerlijke en transparante manier verzameld. Het verzamelen van de gegevens is adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is. Deze gegevens worden up-to-date gehouden.

2. Tenzij anders schriftelijk gemeld aan de functionaris voor gegevensbescherming (FG), geven de betrokken personen hun toestemming (artikel 6 §1, alinea a van de AVG) voor de verwerking van hun persoonsgegevens die essentieel zijn voor de uitvoering van de volgende diensten:
-om informatie mee te delen over de diensten, producten en activiteiten van het bedrijf BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL SA,
-om nieuwsbrieven mee te delen,
-om informatie- of promotieactiviteiten uit te voeren met betrekking tot de diensten en producten van het bedrijf BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL SA,
-om marktonderzoeken uit te voeren,
-om de klanten te beheren,
-om facturen uit te geven, te innen en te verifiëren,
-om onze verplichtingen inzake de preventie van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme na te komen.
3. Aangezien de verwerking uitsluitend op uw toestemming is gebaseerd, kunnen de betrokkenen deze gegevens op elk gewenst moment raadplegen, laten corrigeren of verwijderen zonder kosten. Ons volledige beleid inzake de AVG kunt u raadplegen op onze website: https://nl.buzon.be/page/privacy-policy/